Regulamin

Regulamin strony internetowej Bazy Materiałów Edukacyjnych Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (zwanej dalej także: „WFDiF”).

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin strony internetowej Bazy Materiałów Edukacyjnych Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (zwany dalej „Regulaminem"), znajdującej się pod adresem www.edukacja.wfdif.pl (dalej „Strona”), określa warunki korzystania ze Strony.

 

§ 2

 

 1. Właścicielem i administratorem Strony jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (dalej: „WFDiF”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, państwowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 88/12.
 2. Prawa majątkowe do Strony, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do nazwy domeny internetowej Strony – przysługują WFDiF i podlegają ochronie prawnej. Prawa do wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści przysługują WFDiF lub innym uprawnionym podmiotom. Żadna część tych materiałów nie może być rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody WFDiF lub innego uprawnionego podmiotu, udzielonej w formie pisemnej - pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie z obowiązującym prawem,     w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm. – dalej: „Prawo autorskie”)  i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych  (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.).  
 3. Uwagi dotyczące funkcjonowania Strony można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ozywione.obrazy@wfdif.pl.

 

§ 3

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Stronę.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony.
 3. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się  z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 4

 

Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

 

§ 5

 

Strona ma na celu udostępnianie materiałów edukacyjnych w ramach działalności statutowej WFDiF w tym zakresie.

 

§ 6

 

Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej, korzystanie ze Strony jest bezpłatne.

 

§ 7

 

Strona posiada system rejestracji i logowania. Zalogowany Użytkownik ma prawo dostępu do korzystania z materiałów edukacyjnych prezentowanych na Stronie. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy danych służących mu do logowania się na Stronie i nieudostępniania ich osobom trzecim.

 

§ 8

 

Każdy Użytkownik ma prawo:

 1. przeglądać treści publikowane na Stronie;
 2. zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Stronie;
 3. korzystać ze znajdujących się na Stronie formularzy.

 

§ 9 

 

Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika lub zamieszczanie na Stronie za pośrednictwem mechanizmów przez nią udostępnianych, jakichkolwiek treści  o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków lub innych środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, itp.

 

§ 10

 

 1. WFDiF zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi dostępnych za pośrednictwem Strony oraz sposobu działania Strony. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem WFDiF.
 2. WFDiF wypełniając wynikające z obowiązujących w tym zakresie unormowań prawnych obowiązki administratora Strony nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ponadto WFDIF nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. jakiekolwiek szkody po stronie Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od WFDiF, w tym niezwiązane w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem Strony;
  2. przerwy w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od WFDiF;
  3. opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od WFDiF ani od funkcjonowania Strony;
  4. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, klęsk żywiołowych jak np. powodzie, pożaru itp.);
  5. szkody po stronie Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

 

§ 11

 

WFDiF ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Strony, w szczególności naruszającą postanowienia § 9 Regulaminu.

 

§ 12

 

 1. Strona oraz materiały na niej zawarte podlegają ochronie przewidzianej powszechnie obowiązującymi przepisach prawa, w szczególności w Prawie autorskim oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 776).
 2. Prawa do materiałów zawartych na Stronie przysługują WFDiF lub innym uprawnionym podmiotom. Materiały te prezentowane są na Stronie na podstawie stosowanych umów zawartych z osobami trzecimi, w szczególności umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, bądź umów licencyjnych, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych na Stronie materiałów, poprzez korzystanie ze Strony Użytkownicy nie nabywają do tych materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji na korzystanie z nich, a jakiekolwiek korzystanie przez nich z ww. materiałów dopuszczalne jest wyłącznie w ramach tzw. dozwolonego użytku określonego w Prawie autorskim i na potrzeby działań dydaktycznych prowadzonych przez Użytkownika.

 

§ 13

 

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług na Stronie Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi za pośrednictwem Strony.
 2. Przetwarzanie przez WFDiF danych osobowych Użytkowników w związku z ich korzystaniem ze Strony, w tym ze stosowaniem na Stronie mechanizmu plików „cookies”, odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  z uwzględnieniem zasad określonych w „Polityce cookis” dostępnej na Stronie.
 3. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych),  Dz.Urz.  UE.  L.  2016,  Nr  119,  s.1.  –  dalej:  „RODO”,  informujemy,  że administratorem  danych  osobowych Użytkowników jest WFDiF z siedzibą przy ul. Chełmskiej 21, 00-724 Warszawa, tel.: +48 22 841 12 13-19, tel.: +48 22 840 00 30-39, adres e-mail: wfdif@wfdif.com.pl 
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu udzielania dostępu do materiałów edukacyjnych znajdujących się na Stronie oraz wypełnienia innych obowiązków statutowych WFDiF, wyłącznie dla należytego stosowania przepisów prawa, tzn. na podst. art. 6 ust.1 lit. a do e RODO.  
 5. Odmowa podania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do świadczenia danej usługi dostępnej za pośrednictwem Strony,  będzie skutkować brakiem możliwości wykonywania takiej usługi wobec Użytkownika.
 6. W WFDiF wdrożono zasady wynikające z RODO.  
 7. „Polityka realizacji praw i wolności osób, których dotyczą dane” obowiązująca  w  WFDiF  uwzględnia m.in. przysługujące Użytkownikowi, na zasadach określonych RODO, prawo: dostępu  do  treści  swoich  danych,  żądania  od  WFDiF jako  administratora:  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 
 8. Dane  osobowe Użytkownika nie  podlegają  przekazywaniu  do  państw  trzecich  ani profilowaniu.

 

§ 14

 

WFDiF zastrzega, że korzystanie ze Strony i udostępnianych za jej pośrednictwem usług oraz treści, odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone na Stronie – oraz dostarczane za jej pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich zawartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 

§ 15

 

WFDiF zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na Stronie.

 

§ 16

 

Jakiekolwiek reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Strony wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 17

 

W sprawach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw powołanych w treści Regulaminu.

 

§ 18

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie.